ଧଏନ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ – ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ଖୁର୍ଡିଆ

ଲେଖକ ପରିଚୟ

Blog | + ଏହି ଲେଖକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲେଖା ପଢିବାକୁ [ଏଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ]

ଜାଡୁଆ ଫଗୁନେ ଶିତଟା ଆଇଛେ
ପବନଟା ମହୁଲି ନିଶା,
ବଛର୍ ବଦଲୁଛେ ସମିଁଆର ରଙ୍ଗେ
ଖରାର୍ ମୁଲକି ହଁସା.
ସରିଗଲା ଦିନ୍ ଜବରି ଯାଉଛେ
ନୁଆଁ ଲାଗୁଛେ ପୁରନା,
ବଏସର୍ ଛାପ୍ ପାସରି ଦେଉଛେ
ଉଛଲେ ରଙ୍ଗ୍ ଝରନା.
ବିନା ସରାବନେ ବରଷି ଯାଉଛେ
ଧଏନ୍ ଇ ମଡେନ୍ ପ୍ୟାର୍ ,
ମାଁ,ବୁଆର୍ ପାଖେ ସମିଁଆ ନାଇଁନ
ଦେଖତ ପେରେମ ତିହାର୍ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *