ସାଥୀ – ମନ୍ଦାକିନୀ ଭୋଇ

ଲେଖକ ପରିଚୟ

+ ଏହି ଲେଖକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲେଖା ପଢିବାକୁ [ଏଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ]

ଶିଶିର ବେଳା ଶରତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ

ଶୁଭ୍ର ତଟନୀ ର କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦରେ
ଚନ୍ଦ୍ରମାର ନିଝର ମୁର୍ଛନାରେ
ନିଶବ୍ଦ ରାଗିନୀ ର ପ୍ରଥମ ପ୍ରହରେ
ମୁଁ ବନ୍ଦିନୀ ତୁମ ବାହୁ ବନ୍ଧନରେ

Writer’s Details: ମନ୍ଦାକିନୀ ଭୋଇ
Content Category:
Submission Date: Apr 22, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *