ଖାସ୍ ତୁମ ରି ପାଇଁ କି – ହୃଷୀକେଶ ପାଢୀ

ମୋ କଥା ତୁମେ ଭାବୁଅଛ ସେଠି
ତୁମକୁ ଭାବେ ମୁଁ ଏଠି
ଭାବନା ଆମର ଏକା ହୋଇଗଲେ
କି ଦିନ ଆଉ ରାତି ।


ଆଡଭୋକେଟ ହୃଷୀକେଶ ପାଢୀ
ସଂପାଦକ- ନୀଳଚକ୍ର ପ୍ରକାଶନ
ବୋଳକଣା, ଡେଲାଙ୍ଗ, ପୁରୀ

ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ..