ଅଭିମାନ ଅଭମାନୀ – ବଳରାମ ତରାଇ

ଲେଖକ ପରିଚୟ

ବଳରାମ ତରାଇ
ଗଇନାଡ, ହାଟବରଡି, କୁହୁଡି, ଖୋରଧା | + ଏହି ଲେଖକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲେଖା ପଢିବାକୁ [ଏଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ]

ଅଭମାନି ମୁଁ ମୋ ଜିଦ୍ ଖୋର
ମୁଁ କ’ଣ କରିବି ଯେ
ମୋର ଆଦତ୍ ହୋଇଯାଇଛି
ମୁଁ କାହିଁକି କେଜାଣି ତମ ଉପରେ ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି
ତୁମ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରିବା
ତୁମର ମୋ ପ୍ରତିଥିବା ଆହେତୁକ
ସ୍ନେହ ମମତା ଡୋରି କୂ ମୋ ହୃଦୟରେ ଜାବୁଡି ଧରିଛି
ଭଲ ପାଇବାର ପରିଧି ଭିତରେ
ମୁଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି
ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ଅଭିମାନ କରେ
ଆଉ ଏଇୟା ଭାବି କରେ ଯେ
ତୁମେ ପୁଣି ମୋତେ ମନ ପକାଇବ ମୋତେ ମନେଇ ନେବ
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଚରିତ୍ରରେ ନିପୁଣ ଥିଲା ବେଳେ
କୋଉଠିନା କୋଉଠି ତମ ମୁଁ ସହ ଅଭିନୟ କରିଛ
ତୁମେ ତୁମ ଚରିତ୍ର କୁ ହଜେଇ ଦେଇଛ ମୋତେ ଦାଗ ଦେଇଛ
ତମକୁ ମୁଁ ଆଭିମାନ କିଛି ଫରକ ପଡୁନି
ତମ ଜିଦି ରେ ତମେ ରହିଛ

Writer’s Details: Balaram tarai, Khurdha
9937014646
Content Category:
Submission Date: Apr 19, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *