ନିଦାଘ – ମୀନାକ୍ଷି ପାଢୀ

ଲେଖକ ପରିଚୟ

+ ଏହି ଲେଖକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲେଖା ପଢିବାକୁ [ଏଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ]
ତୃଷ୍ଣାୟିତ ନିଶି ନାଶେ, 
ନିଦାଘ ର ଝାଞ୍ଜି ଆସେ,
ବ୍ୟଥିତା କାଞ୍ଚଲା ମୁକ୍ତ ଚଞ୍ଚଳା….
ସ୍ବେଦ ନିର୍ଗମନେ କ୍ଲାନ୍ତା,
ନୀରବ ନିଶିଥେ ଶାନ୍ତା,
ଉଷା ଆଗମନେ ମୁକ୍ତ ମେଖଳା… ।
         ନିଦାଘ ରେ ପ୍ରିୟତମ,
         ନିଦାରୁଣ ସେ ଭରମ,
         ତନ୍ବୀ ତନୁ ନିପୀଡନ ସହିଲା..
     ମଲ୍ଲିକା ସୁବାସେ ସିକ୍ତା,
     ଅଂଗେ ଅଂଗେ ଅଭିଷିକ୍ତା,
    ମୃଗତୃଷ୍ନା ସମ ଭ୍ରମ ହୋଇଲା… ।
ସରସୀ କମଳ କୁଂଜେ,
ଭ୍ରମିତେ ଭ୍ରମର ଗୁଂଜେ,
ପ୍ରଦୋଷେ ବନ୍ଧନେ ବନ୍ଧା ହୋଇଲା…
ନିଦାଘେ ନିର୍ମମ ତବ,
ଦରଶନେ ଭେଦଭାବ,
ବିଳାସିନୀ ହୃଦେ ତାପ ଦହିଲା…।
🌹🌹🌹🌹🌹
                ମୀନାକ୍ଷି ପାଢୀ
                ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ
                ଚିକିଟୀ ପେଣ୍ଠ
                ଗଞ୍ଜାମ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *