ଅଣ୍ଟା ସୂତା – ଅମିୟ ବେଜ

ଚମକି ପଡିବନି ତ ଆଉ କଣ କରନ୍ତା ସୁମିତ୍ରା ? ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦେହର ସାମାନ୍ୟ ଆଞ୍ଚୁଡା ଦାଗଟିଏ ବି ସମାଜ ପାଇଁ ତିଆରି ଦିଏ ଅସାମାନ୍ୟ ପ୍ରହେଳିକା । ଆଉ ଏଇ ଦାଗ…