କବିତା – ସବୁ ତୁମରି ପାଇଁ – ଅନସୂୟା ପଣ୍ଡା

ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଏକ ତରଫl ଯୁଦ୍ଧ l ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବିଛେଦର ଲୁହ ବୁହାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ l ଏ ଯୁଦ୍ଧ ତୁମକୁ ପାଖରେ ପାଇବାର, ମିଳନର ସପ୍ତ…