ବଜ୍ର ଶପଥ – ବାବୁଲାଲ ପଲେଇ

ହେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ  ନର୍କରେ, ଅଗ୍ନିରେ ଅବା ଜଳରେ  ନିକ୍ଷେପ କରିବ ତ କର ଏଥିରେ ମୋର  ଦୁଃଖ ବା ଅନୁଶୋଚନା  ଅବା ଭୟଭୀତ ହେବାର ନୁହେଁ  କିମ୍ବା ସ୍ୱର୍ଗ ଅବା ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ  ସିଂହାସନର ପ୍ରଲୋଭନ …