ଜଣାଣ – ମ‌ନ‌ବୋଧ ଚୌତିଶା – ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ

କ‌ହଇ ମନ ଆରେ ମୋ ବୋଲ କର । କଳାଶ୍ରୀମୁଖ ବାରେ ଦେଖିବା ଚାଲ ରେ । କେତେଦିନ‌କୁ ମନ ବାନ୍ଧିଛୁ ଆଣ୍ଟ । କି ଘେନି ଯିବୁ ତୋର ଛୁଟିଲେ ଘଟ ରେ…