ଦେଇଗଲି ମହାଶିକ୍ଷା – ଭାରତୀ ସାହୁ

ଆସିଥିଲା ଯେଉଁ ବାଟେ ଫେରିଗଲl ସେଇ ବାଟେ କହିଗଲା କିଛି କଥା ଅସଲ କଥାକୁ କେହି ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁନାହିଁ କହେ ଖାଲି ନିଜ ବ୍ୟଥା l ଏମଣିଷ ସ୍ୱାର୍ଥପର ନିଜ ପାଇଁ ଆଗଭର କାହା…