ନୂଆଁଖାଇର୍ ଚିଠି – ବିକାଶ ବାଗ୍

ଇ ଚିଠି ଆସିଛେଗାଁ ନୁ ପର୍ଦେଶ କେଯେନ ରହୁଛେଁ ମୁଇଁଛାଡ଼ି ମୋର୍ ଗାଁ କେବାସୁଛେ ମାଟିର୍ ବାସ୍ନାଇ ଚିଠି ଖୁଲିଦେଲି ଯେଲେଖିଛେ ମୋର୍ ମାଆଏବୁ ନୂଆଁଖାଇ କେଆଁଖିର୍ ପାଏନ୍ ଝରିଗଲାପଢ଼ି ମା ତୋର୍ ଚିଠି…