ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା – ଚିନ୍ମୟୀ ପଣ୍ଡା

ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ********* ନୀଳ ସାଗରର ନୀଳ ଲହରୀରେ ଯାଇଥିଲା ସତେ ଲାଖି। ନୀରିହ ନିଷ୍ଫାପ ସରଳ ସଜଳ କୁନି କୁନି ଦୁଇ ଆଖି।। ଆଶା ଅସୁମାରୀ ଦିଶେ ଉଙ୍କିମାରି ସାଗର ଲହରୀ ସମ।…

ସଂଘର୍ଷ – ଚିନ୍ମୟୀ ପଣ୍ଡା

ସଂଘର୍ଷ ****** ଧରି ନାହିଁ ଅସ୍ତ୍ର କରୁଛି ସଂଘର୍ଷ ଗରଭେ ସଞ୍ଚାର ଦିନୁ। ଏ ଜୀବନ ପଥ ଅଟେ ରଣ କ୍ଷେତ୍ର ମୁକ୍ତି ନାହିଁ ତାର ବିନୁ।। ଜନନୀ ଜଠରେ ପ୍ରତି ମୁହୁର୍ତ୍ତରେ ଆଲୋକ…