କବିତା – ଜୀବନ – ମିନତୀ ଦାଶ

ବୟସ ଜୀବନ ସମୟ  କାହାର ବିରତି ନଥାଏ  ସମସ୍ତେ ଅତିଗତିରେ —- ଅବିରତ ଅନବରତ ! କାହାକୁ ଧରିବା ସାଇତିବା  ଭାବନା ବହିର୍ଭୁତ.  ଯିଏ ସରେ ସେ— ବୟସ  ଯିଏ ଝରେ ସେ ସମୟ …

କବିତା – ସମ୍ପର୍କ – ମିନତୀ ଦାଶ

ସମ୍ପର୍କ…..…. ……………………ସୁଖ ବେଳେ ସାଥୀ ହୋଇ ହସିବାକୁ ଲୋଡା ହୁଅ ତୁମେ,ଦୁଃଖ ବେଳେ ଖୋଜିହୁଁଏ ଗୋଟା ପଣେ ଝରିଯିବା ପାଇଁତୁମ ଆଶ୍ଳେଷରେ ସମ୍ପର୍କ ଏ ବୈଚିତ୍ରର…. ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପଣରେ ତରଳି ଯାଏ ଯୁଗ…