ସେ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି – ନିବେଦିତା ସାହୁ

ଲେଖୁନି ମୁଁ କବିତା, ଏହା ମୋ ମନର ବେଦନା ! ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷରେ ନାମ ତୁମର, ସ୍ମୃତି ହୋଇ ମନ ତଳେ କରିଲ ଘର !ମୋ ଆଖି ପଲକରେ ଅଛ ତୁମେ ଲୁଚି, ଓଠ…