କାମ ଜ୍ୱାଳା – ନିକୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ

ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ ରେ ଏ ପୁରୁଷ ଜାତିନାରୀ ପ୍ରତି ଏତେ କରନି ଅନୀତିସେ ଜୟା ,ଭଗ୍ନୀ ପୁଣି ଜୀବନ ସାଥିଯୁଗେ ଯୁଗେ ବନ୍ଦନୀୟ ,ପୂଜନୀଅସଂସାରେ ଭୂମିକା ତାର ଅତୁଳନୀଅଧିକାର ତୁମ ପୌରୁଷ୍ୟ ତାକୁଲାଜ ନାହିଁ…