ସମର୍ପଣ – ପ୍ରଭାତ କୁମାର ନାୟକ

ଅଗାଧ ଭବ ସାଗରେ ନାବ ଭାସଇସହଜେ କି ପାରି ହେବୁ ଭାବୁଛୁ ତୁହି..ଅଗାଧ ଭବ ..(୦) ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ଭାସନ୍ତି ପଚିଶ ମୀନ ପ୍ରଖର ବେଗ ତାଙ୍କର ସଦା ଉଚ୍ଛନ୍ନ,ପଞ୍ଚ ଜଳ ପରୀ ଅତି…