ବନ୍ଧକ ପଡିଛି – ରାମ କଲତା

ହେ ସୁଧାମୟୀ….ତମେ ସିନା କହିଦେଲ ମୋ ପାଖେତମ ମନର କଥା ଓ ପ୍ରେମର ଭାଷାପ୍ରେମ ସହକାରେରଖିଛି ତମକୁ ହୃଦୟରେ●●●ତମ କମଳ ମନ ଓ ଲାଜୁଆ ହସକୁସତେଜ ରଖିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଗଲି ତମ କଥାରେ…