ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା – ରୀକ୍ଷିରାମ ମେହେର

ଓଡିଶା ମାଟିରେ ବାରଟି ମାସରେ ପଡଇ ତେରଟି ପର୍ବ ସେ’ ତେର ପର୍ବରେ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପର୍ବ | ରସମୟ ଅଟେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଏ’ ଅମୃତମୟ ତିଥି କେତେ ଇତିହାସ…