କବିତା – ଭାତ୍ – ଶୁକଦେବ ସାହୁ

ତତେ ମୁଠେ ଖାଏବାରକେକିଏ ଶୁନେ ଗାଲି ତତେ ହାତେ ଧରବାରକେକିଏ ହଏ ଅଥୋଥାଲିକିଏ ଖାଏ ବିଧା ଲାତ୍ଭାତ୍ ରେ ଭାତ୍ ଏତକି ତର୍ କରାମାତ୍।।୧।।କିଏ ଯାଏ ଦାଦନ୍ ଖଟିକିଏ ମାଟି ହଏ ସାନିଘାଁଟିକିଏ ଭିକ୍…

ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା – ପେଟ୍ ପଁଚକ – ଶୁକଦେବ ସାହୁ

କାଏଁ ସରାବନ୍ କାଏଁ କାରତିକ୍ନାଇଁ ମାନୁଁ ଆମେ ହବିଷ୍ଡେଲି ଖାଏଲେ ବି ଅରୁଚି ନାଇଁଆମକେ ବିଷର୍ ଆଁଇଷ୍ ।ପଁଚକ୍ ଗାଧଲେ କାଁଏ କରମୁଁଦିହିଁ ସାଫ୍ ହେବା ପାପ୍ ନୁହେପେଟ୍ ଭରଲେ ଆତମା ଶାଁଏତ୍ଦିହିଁ ବି…