ବର୍ଷା

ତପନ ମିଶ୍ର, ଯାଜପୁର ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ହେଲେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ତୁମେ,ସେ ଦିନର ସେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଥିଲେ ଦୁହେଁ ଆମେ ॥ସମୟ ସିନା ତୁମଠୁ ମତେ ଆଜି କଲା ଅଲଗା,ହେଲେ ମନେପଡେ ଆଜି…