Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

ଆକାଶ – ପଞ୍ଚାନନ ବେହେରା

ତୁମ ରଙ୍ଗୀନ ଛାତ ଉପରେ ତୁମେ ଦେଖିଛ କି ନା ଜାଣିନି, ମୋ ଭଙ୍ଗା କାନ୍ଥ ପରେ ଲଦା ଖଣ୍ଡିଆ ଚାଳ ଛାତ ଦେଇ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ...
ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ପଢନ୍ତୁ

ଈଶ୍ୱରୀ – ପଞ୍ଚାନନ ବେହେରା

ତୁମେ ସଂଜୀବନୀ... ତୁମକୁ ଚାହିଁଦେଲେ ବଞ୍ଚି ଯାଏ ମୁଁ ଆର ଓଳି ଯାଏ ପାପୀରୁ ନିଷ୍ପାପୀ ହୋଇଯାଏ ପ୍ରଭେଦ ଜାଣେନା ମାଟି ଆକାଶର । କିଏ କହେ ...
ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ପଢନ୍ତୁ